Statut


                   UDRUŽENJA   « UNIJA MOTOCIKLISTA SRBIJE »


Oblast ostvarivanja ciljeva
Clan 1
.
          Udruženje « UNIJA MOTOCIKLISTA SRBIJE »  (u daljem tekstu: Udruženje) je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodredeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti popularizacije i unapredjenja motociklizma u Srbiji. 
Ciljevi udruženja 
Clan 2.
         Ciljevi Udruženja su: unapredivanje motociklizma, edukacija ucesnika u saobracaju u odnosu na motocikle, organizovanje aktivnosti na poboljšanju polozaja motociklista i sprecavanju bilo kakvog vida diskriminacije u odnosu na druge ucesnike u saobracaju i u odnosu na vlasnike drugih vrsta motornih vozila, kao i javno zalaganje za promenu     navika u sveukupnom odnosu prema motociklistima.             
Clan 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje narocito:
1) prikuplja i analizira podatke u oblasti zakonskih i drugih rešenja koja se odnose na položaj motociklista  radi zastite njihovih prava i daljeg razvoja motociklizma;
2) organizuje, samo ili u zajednici i saradnji sa drugim organizacijama, skupove i druge vidove podrške aktivnostima na ostvarivanju svojih ciljeva;
3) objavljuje saopštenja ili druge publikacije o pitanjima koja se odnose na popularizaciju i unapredenje motociklizma;                                                                              
4) organizuje  humanitarne akcije;
5) saraduje sa univerzitetima, školama, strucnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje imaju slicne ciljeve. 
Naziv i sedište
Clan 4.
             Naziv Udruženja je:   UNIJA MOTOCIKLISTA SRBIJE 
             Skraceni naziv je:  UMS

Udruženje ima sedište u Beogradu, a delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.
Uslovi i nacin uclanjivanja i prestanka clanstva
Clan 5.

Clan Udruženja može biti svako lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za uclanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Clan Udruzenja moze biti i lice koje je vec clan drugog moto-kluba, moto-asocijacije ili drugih vidova moto-udruzenja.
Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se uclaniti u udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlade od 14 godina iz stava 1. ovog clana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Clan 6.
Odluku o prijemu u clanstvo donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.  
Clan može istupiti iz clanstva davanjem pisane izjave o istupanju. Za istupanje maloletnog clana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.
Clanstvo u Udruženju može prestati zbog nepoštovanja odredaba ovog statuta, narušavanja ugleda Udruženja ili  ne placanja utvrdjene clanarine.
Odluku o prestanku clanstva donosi Upravni odbor.
Clanu ce se omoguciti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog clanstva u Udruženju, kao i da se pisanim putem obrati Upravnom odboru, pre donošenja odluke o prestanku clanstva.
Prava obaveze i odgovornost clanstva
Clan 7.

Clan Udruženja ima pravo da:
1)  ravnopravno sa drugim clanovima, ako oseca potrebu, ucestvuje i doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2)  neposredno ucestvuje u odlucivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3)  bira i bude biran u organe Udruženja;
4)  bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
5)  obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
6) clan ima pravo  da bude neaktivan i zbog toga ne moze snositi nikakve posledice po pitanjatu clanstva u udruženju.
Clan je dužan da:
1)  se pridržava Statuta Udružanja;
2)  placa clanarinu.
Unutrašnja organizacija
Clan 8.

Organi  Udruženja su Skupština,  Upravni odbor i  Nadzorni odbor.
Funkciju zastunika vrše predsednik ili podpredsednik Upravnog odbora.
Clan 9.

Skupštinu Udruženja cine svi njegovi clanovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne polovine clanova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja cije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na pocetku sednice.
Skupština:
1) donosi plan i program rada;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava clanove Upravnog i Nadzornog odbora;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlucuje o statusnim promenama i prestanku rada udruženja;
8. odlucuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.
Skupština punopravno odlucuje ako je prisutna najmanje jedna polovina clanova.
Skupština odlucuje vecinom glasova prisutnih clanova.
Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrecinska vecina glasova prisutnih clanova.
Skupstina se, na predlog predsednika Upravnog odbora moze odrzati i putem elektronskih sredstava komunikacije.
Clan 10.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovodenju ciljeva udruženja koji su utvrdeni ovim Statutom. 
Upravni odbor ima  5  clanova  i  3 zamenika, a  bira ih i opoziva Skupština. 
Mandat clanova i zamenika clanova Upravnog odbora traje 4 godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih clanova bira predsednika i podpredsednika.
Predsednik i podpredsednik Upravnog odbora zastupaju Udruženje u pravnom prometu, imaju prava i dužnosti finansijskog nalogodavca, i potpisuju sva finansijska  dokumenta u ime Udruženja.
             Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja izmedu dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim clanovima;
4) imenuje regionalne poverenike za kontakt sa clanstvom;
5) donosi finansijske odluke i odredjuje visinu godišnje clanarine;
6) odlucuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trecine clanova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
7) odlucuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slucajevima iz clana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, odreduje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
8. odlucuje o prijemu clanova i prestanku clanstva;
9) odlucuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašceni drugi organi Udruženja.
Upravni odbor punovažno odlucuje ako je prisutno najmanje jedna polovina clanova, a odluke donosi vecinom glasova svih clanova.
Clan 11.
  Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uocenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor.
Nadzorni odbor ima tri clana koje bira Skupština. Mandat clanova nadzornog odbora traje cetiri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.
Ostvarivanje javnosti rada
Clan 12.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju clanstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni nacin. 
Godišnji obracuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se clanovima na sednici skupštine udruženja.
  Clan 13.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i saraduje sa drugim udruzenjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti medunarodnim udruženjima sa slicnim ciljevima, o cemu odluku donosi Skupština.
Nacin sticanja sredstava za ostvarivanje ciljeva i raspolaganje sredstvima.
Clan 14.

Udruženje pribavlja sredstva od clanarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen nacin.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti svog delovanja.
  Prestanak rada udruženja
Clan 15.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slucajevima predvidenim zakonom.
Postupanje sa imovinom udruženja u slucaju prestanka udruženja
Clan 16.

U slucaju prestanka rada, imovina Udruženja prenece se na domace nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili slicnih ciljeva, odnosno Skupština ce odlukom o prestanku odrediti kome se imovina prenosi u skladu sa Zakonom.
Izgled i sadržina pecata
Clan 17.

Udruženje ima pecat okruglog oblika oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Unija motociklista Srbije – Beograd,  a u sredini skracenica UMS.
Clan 18.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno ce se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.
Clan 19.

Ovaj statut stupa na snagu  od dana njegovog usvajanja na osnivackoj skupštini Udruženja.

                                             Predsedavajuci Osnivacke skupštine udruženja

Vrh strane >>